White House Press Secretary Ari Fleischer addresses the 2001 summer interns.
White House Press Secretary Ari Fleischer addresses the 2001 summer interns.

Back to White House Offices